Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.roland-finanse.pl [zwanej dalej Serwisem]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roland Witold Jankowski – Ekspert Kredytowy, z siedzibą w gm. Kikół,87-620 Lubin nr 48A.

Administrator danych osobowych nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Osobami wyznaczonymi do podejmowania działań związanych z ochroną danych osobowych jest właściciel.

2. Zakres i cel zbieranych danych

a) Serwis umożliwia skontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

b) Serwis umożliwia pozostawienie Administratorowi numeru telefonu w celu nawiązania przez Administratora kontaktu telefonicznego z użytkownikiem serwisu.

Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane zgodnie z pkt II lit. a i b Polityki Prywatności w celu udzielenia osobie, której dane dotyczą, odpowiedzi na jej pytania, informacji, złożenia oferty, zawarcia umowy albo załatwienia innej sprawy, w związku z którą użytkownik Serwisu komunikuje się z Administratorem.

c) Administrator gromadzi dane związane z aktywnością użytkownika Serwisu, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Administrator wykorzystuje dane osobowe określone w pkt II lit. c wyłącznie do celów statystycznych i informacyjnych, analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3. Źródła danych

Źródłem danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora w ramach używania Serwisu, jest, w zakresie danych osobowych przekazanych Administratorowi za pośrednictwem komunikatora oraz numeru telefonu jest osoba, której dane dotyczą.
W zakresie danych statystycznych objętych pkt II lit.c dane są pozyskiwane za pośrednictwem pliku typu „cookie”.

4. Pliki cookie

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Informacje te wykorzystuje się wyłącznie do celów statystycznych określonych w Polityce Prywatności serwisu www.roland-finanse.pl.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

5. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

a) Podanie danych przez osobę, której dane dotyczą w celach związanych z obsługą spraw określonych w pkt II lit. a i b Polityki Prywatności jest dobrowolne, ale może być niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

b) Podanie danych osobowych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pracownika mogą zostać przekazane odbiorcom, którzy uprawnieni są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa w celu załatwienia sprawy określonej w pkt II Polityki Prywatności.

Ponadto dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania Serwisu i jej serwisowania, dostawcom usług hostingu i utrzymania serwerów a także podmiotom zbierającym informacje statystyczne i informacyjne dot. ruchu w Serwisie (Google Analytics).

7. Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z krajów spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”).

Dane osobowe gromadzone w celu określonym w pkt. II lit. c mogą być przetwarzane przez podmioty z siedzibą poza Unią Europejską.

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. Prawo dostępu do danych osobowych,
c. Prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. Prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. Prawo do przenoszenia danych osobowych,
h. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
i. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy kontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych w pkt I danych kontaktowych.